Winkelwagen Geen producten

Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden van Rapid Wheels, gevestigd te Klazienaveen. Onder
Rapid Wheels vallen de volgende websites: rapidwheelsbmx.nl, eurobmx.nl
 
1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Rapid Wheels. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Rapid Wheels.
 
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
 
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Rapid Wheels erkend.
 
1.4 Rapid Wheels garandeert dat het geleverde product of dienst beantwoord aan de
overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
 
2. Prijzen
2.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 
2.2 Alle prijzen op de site zijn in EURO's.

3. Gegevensbeheer
3.1 Indien u een bestelling plaatst bij Rapid Wheels, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Rapid Wheels. Rapid Wheels houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
 
3.2 Rapid Wheels respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
 
3.3 Rapid Wheels maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
 
4. Overeenkomst
4.1 Een overeenkomst tussen Rapid Wheels en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Rapid Wheels op haalbaarheid is beoordeeld.
 
4.2 Rapid Wheels behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de betaling is voldaan.
 
5. Afbeeldingen en specificaties
5.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Rapid Wheels gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 
6. Overmacht
6.1 Rapid Wheels is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
 
6.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Rapid Wheels alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
 
6.3 Rapid Wheels behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Rapid Wheels gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
 
6.4 Indien Rapid Wheels bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

7. Eenmalige incasso
7.1 Indien u het niet eens bent met een incasso van uw rekening kunt u contact  opnemen met de klantenservice. U kunt dan binnen 2 werkdagen een reactie verwachten. Indien uw geschil gegrond wordt bevonden wordt het geïncasseerde bedrag direct terug geboekt naar de rekening waarvan het is geïncasseerd.
 
8. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
8.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 
8.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Rapid Wheels en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Emmen kennis, tenzij Rapid Wheels er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.
Als u vragen heeft over deze algemene voorwaarden kun u met ons contact opnemen.

RAPID WHEELS BMX KLAZIENAVEEN

 

Alle bedragen zijn inclusief btw Powered by CCV Shop webshop software